Finansijski izvještaj Grada Sarajeva: Gdje je išao novac i kako se zapošljavalo

Revizori su upozorili gradonačelnika Ivu Komšića da je po zakonu, Grad Sarajevo dužan uspostaviti trezorsko poslovanje, što nije učinjeno zaključno sa 31. decembrom 2015. godine.

Ured za reviziju institucija u FBiH dao je negativno mišljenje o finansijskom izvještaju Grada Sarajeva koji „ne prikazuje istinito i fer po svim bitnim pitanjima stanje imovine i obaveza na dan 31. decembar 2015. godine“, stoji u dokumentu koji je Gradskoj upravi dostavljen prije mjesec dana, sa potpisom Dževada Nekića i njegovog zamjenika Dragana Kolobarića.

Grad Sarajevo je doznačio JP „Olimpijski bazen Otoka“ budžetska sredstva u iznosu  od 1,4 miliona KM, u vidu mjesečnih dotacija, bez prethodno sačinjenog ugovora kojim bi se regulisala međusobna prava i obaveze u pogledu namjenskog trošenja, izvještavanja i nadzora nad utroškom budžetskih sredstava. Zbog toga, JP „Olimpijski bazen Otoka“ nije opravdao namjenski utrošak sredstava u iznosu od 1,4 miliona KM.

Također, nije izvršen ni popis imovine i obaveza na dan 31. decembar 2015. godine, što je za posljedicu imalo neusklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza kako je to propisano Zakonom o računovodstvu i reviziji u BiH. Zbog toga, revizori nisu mogli prihvatiti iskazano stanje stalnih sredstava neotpisane vrijednosti 13.211.624 KM, potraživanja u iznosu od 66.693 KM i iznosu od 726.998 KM.

Revizori su prilikom pregleda izvještaja konstatovali da Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe gradonačelnika Grada Sarajeva nema potrebnu saglasnost Gradskog vijeća, što može imati značajnije posljedice u dijelu koji se odnosi na prekomjerna upošljavanja, a time i na trošenje budžetskih sredstava.

Revizori su upozorili gradonačelnika Ivu Komšića da je po zakonu, Grad Sarajevo dužan uspostaviti trezorsko poslovanje, što nije učinjeno zaključno sa 31. decembrom 2015. godine.

Kada je riječ o Vijećnici, revizori su istakli problem fakturisanja izvršenih usluga zakupa i prodaje ulaznica, obzirom da se Grad nije registrovao kao porezni obveznik za plaćanje PDV-a, a snosi sve troškove tekućeg i investicionog održavanja objekta Vijećnica koji su u 2015. godini iskazani u iznosu od 234.526 KM.

Za prva četiri mjeseca prošle godine nije izvršeno knjiženje prihoda u iznosu od 36.348 KM i rashoda 29.617 KM i da nije izvršena uplata za septembar u iznosu od 3.805 KM, revizori su konstatovali da su neopravdano zaključeni ugovori Grada Sarajeva sa JP „Olimpijskim bazenom Otoka“ za obavljanje poslova prodaje ulaznica i iznajmljivanja Vijećnice.

Naloženo je da se preispita sadržaj i opravdanost zaključenog Ugovora o poslovnoj saradnji.

Izdaci za jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i slično za šta je iz budžeta izdvojeno 43.666 KM prema ocjeni revizora, djelimično je neopravdano utrošen novac.

Odlukom gradonačelnika po 100 KM isplaćeno je zaposlenicima povodom Dana žena, nagrade povodom vjerskih praznika, kao i nagrade povodom Nove godine i „ostvarenih ušteda u radu“ isplaćivane su neopravdano.

Gradu Sarajevu je kao investitoru izgradnje JP „Olimpijskog bazena Otoka“ 19. novembra 2008. godine izdato rješenje za upotrebu zatvorenog bazena, za koji je Grad izdvojio 16.685.300 KM. Iako je bazen dobio upotrebnu dozvolu, on se i dalje u Glavnoj knjizi vodi kao stalno sredstvo u pripremi (izgradnja bazena) na koja se svake godine obračunava amortizacija koja zaključno sa 31. decembrom 2015. godine iznosi 4.170.879 KM što nije u skladu sa postojećim propisima.

Rashodi Grada vezano za Vijećnicu iznosili su u 2015. godini 277.351 KM. Ostvareni prihodi prikazani su u iznosu od 202.024 KM, u okviru kojih je iskazano i 27.293 KM iz 2014. godine.

Revizori su konstatovali da je Grad Sarajevo u prošloj godini više potrošio nego što je naplatio sredstava od pružanja usluga u Vijećnici, i to za iznos od 102.620 KM o čemu se nije ispravno informisalo Gradsko vijeće u prezentiranim izvještajima.

 

(6)This post has been seen 835 times.

Finansijski izvještaj Grada Sarajeva: Gdje je išao novac i kako se zapošljavalo

| Bosna i Hercegovina, Slider, Vijesti |
About The Author
-